ES SYSTEM K

W dniu 28 czerwca 2019 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  • ES System K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000203921 (dalej: „Spółka Przejmująca”),
  • Konsor i Syn Spółka jawna z siedzibą w Wolbromiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000443256 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

 

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) oraz z zastosowaniem art. 517 i nast. Kodeksu spółek handlowych, jako łączenie z udziałem spółki osobowej.

W związku z powyższym, Spółka Przejmująca, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych,
udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości: Plan Połączenia Spółek.

 

W imieniu Spółki Przejmującej:

Andrzej Konsor – Prezes Zarządu

Klaudia Konsor-Osmęda – Wiceprezes Zarządu

 

Galeria zdjęćES System K Sp. z o.o.

Dział handlowy

ul. Wrzosowa 10

32-340 Wolbrom


info@essystemk.pl


Telefon: +48 32 644 04 00